مرکز درمانی بیمارستان علی ابن ابی طالب
تعرفه خدمات:                  32914953

لینک نوبت دهی :

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

چشم پزشک

نقیبی 8
نقیبی 8

کلیه و مجاری ادراری( ارولوژی)

جهان بینی 10

مومن زاده 12,15
اسداله زاده 8

مومن زاده 10,15
اسداله زاده 17

جهان بینی 9:30
جهان بینی 8:30,17:30

مومن زاده 10,15
اسداله زاده 8

مومن زاده 11,
جهان بینی 10:30

آذرآبادی 8,14

گوش،حلق و بینی

زنگنه 8:30
زنگنه 8:30
زنگنه 8:30,16
زنگنه 8:30,
زنگنه 8:30

فوق تخصص گوارش و کبد

صالحی 19:30

حرمتی 14
صالحی 11
حرمتی 14

روانپزشک (اعصاب و روان )

یزدانی16:45

برهانی 11

گوران 9
اکبری 16:30

یزدانی 12
یزدانی16:45

برهانی 11
اکبری 16:30

یزدانی 12
یزدانی

برهانی 11
اکبری 8:30

کودکان

گنجویی 9,15
فرومندی 9,15
گنجویی 9,15
فرومندی 9,15
گنجویی 9,

معلمی 10:45
فرومندی 9,15
گنجویی 9,15

پوست و مو

امامی 11

رضانژاد ,17
رضانژاد 17
عدنان 13:30
سعیدیان 8:30
شابرم 9:30 ی

رضانژاد ,
رضانژاد 17

مغزواعصاب

اندامی 10,16
اندامی 10
اندامی 10,16
اندامی 10
اندامی 10,
اندامی 10

قلب و عروق

جهاندار 10,16

جیریایی ,16
جهاندار 10,16
جیریایی 16

هوشمند 19
هوشمند 13:30
جیریایی

جراح عمومی

احمدی18:30

زین العابدین 9:30,15
احمدی18:30

زین العابدین 9:30

مرتضوی,16:30
احمدی18:30

زین العابدین 9:30

پورفخاران 12

تقوی ,17
احمدی18:30

زین العابدین 9:30

مرتضوی,16:30
احمدی

زین العابدین 9:30,
احمدی18:30

زین العابدین 9:30

ارتوپد

طباطبائی 9,16
طباطبائی 9,16

سروش نیا 10:30
آقایی 8:30,14:30
احمدی جعفری 12

آقایی 8:30,14:30
آقایی 8:30,
احمدی جعفری 13

رسولی 9
رسولی با هما

عفونی

داوودآبادی 18
داوودآبادی 18

زنان و زایمان

دلاوری 8:30

هدایت شده ,17
سالم 8:45

بافی ,17
سالم 8:45

شمس 8

محمدیان ,17
دلاوری 8:30

عظیمی ,
قافله باشی 8,14

عظیمی 10:30,17

طب فیزیکی و توانبخشی

یاراحمدی 8

جمشیدی 8:30,15
یاراحمدی 8,15

جمشیدی 8:30,15
یاراحمدی 8,15
قیومی نائینی12:45

یاراحمدی 8,15
یاراحمدی 8,
یاراحمدی 10:30

فوق تخصص نفرولوژی

دری 11

جراح مغزواعصاب

اشراقی 8:30
عسگری 8:30
اخیانی 12:45
عسگری 8:30
هجرانی

آنکولوژی

کریمخانی زندی16

داخلی

بهرامی 10:30

توانا 10:30
بهرامی 10:30

توانا 10:30

طیبی 8:30
توکلی 8,14

بهرامی 10:30

توانا 10:30
توکلی15

بهرامی 10:30

توانا 10:30

طیبی 8:30
توکلی 7,

حیدری 10

توانا 10:30
حیدری 11,16

آزادی 11

توانا 10:30

طیبی 8:30
حیدری 10,14

فوق تخصص روانپزشکی کودکان

معلمی 10:45

توضیحات

""""

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه